chemia budowlana

chemia budowlana chemia budowlana logo chemiabudowlana.info - główne menu Strefa wykonawcy, fachowca Kleje do płytek ETICS/BSO Bitumy Ogrody Renowacje Podłogi i posadzki Balkony Farby Uszczelniacze Tynki Taśmy Zaprawy Betony Ochrona metali chemiabudowlana.info reklama Forum o budownictwie Newsletter Dział dla wykonawców Kleje Ochrona drewna Fundamenty i piwnice Gipsy, sucha zabudowa

PCI Nanolight®

Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszelkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych

  właściwości  

- Odpowiada klasie C2TE S1 według normy PN‑EN 12 004 oraz niem. „Wytycznych dla zapraw elastycznych”;
- Do układania wszelkich okładzin ceramicznych na podłożach cementowych, betonie komórkowym, jastrychach anhydrytowych, podłożach gipsowych, PVC, ceramice, metalu, drewnianych płytach wirowych i uszczelnieniach PCI związanych z podłożem;
- Do wyrównywania i napraw nierównych powierzchni ściennych i posadzkowych przed ułożeniem płytek i płyt;
- Nadaje się do tarasów, basenów pływackich oraz powierzchni przemysłowych;
- Ze specjalną kombinacją lekkich wypełniaczy;
- Wysoka wydajność;
- Grubość warstwy kleju od 1 do 15 mm;
- Zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki i ściany.

  zastosowanie  

- Do wnętrz i na zewnątrz.
- Do ścian i podłóg.
- Do wszystkich rodzajów podłoża: jastrychy cementowe, szlifowane rozpływne jastrychy anhydrytowe lub gipsowe, beton, prefabrykaty betonowe, beton komórkowy, jastrychy podgrzewane, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowe zbrojone włóknami, jastrychy suche, jastrychy magnezytowe, asfalt lany (tylko we wnętrzach), płyty izolacyjne, dyle gipsowe, tyn-
ki gipsowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, mur, stare okładziny ceramiczne oraz równe i nośne podłoża drewniane, takie jak płyty wiórowe, płyty OSB itd., podłoża metalowe (tylko we wnętrzach), oraz trzymające się podłoża wykładziny PVC.
- Do wszystkich okładzin ceramicznych w metodzie cienko– i średniowarstwowej: płytki kamionkowe, płytki fajansowe, płytki gresowe, mozaiki porcelanowe, mozaiki szklane, płytki szklane, płytki ceglane i cotto.
- Do układania płytek i płyt na elementach nośnych z pianki twardej PCI Pecidur, na płytach dylatujących PCI Polysilent, na płytach wygłuszających odgłosy kroków PCI Polysilent plus, ewentualnie na arkuszu uszczelniającym PCI Pecilastic.
- Do układania płytek i płyt na uszczelnieniach związanych z podłożem: PCI Lastogum (np. prywatne łazienki), PCI Seccoral (np. baseny pływackie i tarasy) lub PCI Apoflex (np. kuchnie w gastronomii).
- Do naprawiania i wyrównywania nierównych powierzchni ścian i podłóg (np. murów, tynków cementowych, jastrychów) przed ułożeniem płytek i płyt.
logo firmy

  materiały do ściągnięcia  

Opakowanie:
Worek 15 kg
Składowanie:
W miejscu suchym i chłodnym. Napoczęte opakowania natychmiast zamykać.
Gotowość podłoża do układania okładzin:
– PCI Novoment M1 plus lub jastrych Novoment Z1: 24 godziny
– PCI Novoment M3 plus lub jastrych Novoment Z3: 3 dni
– jastrych cementowy: 28 dni
– beton: 3 miesiące
Podłoże musi być mocne, czyste i nośne. Plamy z oleju, powłoki zmniejszające przyczepność i zanieczyszczenia trzeba starannie usunąć. Do układania płytek i płyt ceramicznych podłoże musi zachowywać poziom i pion zgodnie z normą DIN 18 202. Przy układaniu płytek na zewnątrz, podłoże musi wykazywać spadek min. 1,5 %. Nierówności podłoża na ścianie lub posadzce należy przed ułożeniem okładziny wyrównać zaprawą PCI Nanolight (do 15 mm), lub alternatywnie większe powierzchnie używając PCI Polycret 5, PCI Pericret, PCI Periplan lub PCI Periplan fein. Podłogę drewnianą należy przed układaniem okładziny wyrównać rozpływną masą szpachlową PCI Periplan Extra. Dla uniknięcia późniejszych nadmiernych obniżeń obrzeży, w przypadku występujących odkształceń jastrychów na przekładce lub na izolacji wynikłych z nierównomiernego wysychania, należy przed wykonaniem wyrównań lub układaniem płytek zasięgnąć porady technicznej w PCI. Mocno nasiąkliwe podłoża cementowe i beton komórkowy zagruntować środkiem PCI Gisogrund, rozcieńczonym 1 : 1 z wodą. Szlifowane rozpływne jastrychy anhydrytowe bądź gipsowe oraz podłoża zawierające gips i jastrychy z asfaltu lanego we wnętrzach zagruntować nierozcieńczonym PCI Gisogrund. Jastrychy magnezytowe gruntować PCI Gisogrund 404. W przypadku robót wykonywanych w warunkach presji czasowej podłoża cementowe i gipsowe zagruntować PCI Gisogrund Rapid. Stare wykładziny PVC muszą się dobrze trzymać podłoża, oraz muszą być odtłuszczone i oszlifowane. Okładziny PVC należy zagruntować PCI Gisogrund 303. Podłoża metalowe, np. stal, aluminium, we wnętrzach bez obciążenia wodą muszą być wykonane jako sztywne na zginanie i drgania. Na podłożu nie może znajdować się rdza ani tłuszcz. Metal zagruntować PCI Gisogrund 303. Płyty wiórowe lub płyty OSB mogą wykazywać wilgotność maksymalną 10 %. Drewniana płyta wiórowa (V100) lub płyta OSB musi mieć grubość na posadzce minimum 25 mm, a na ścianie minimum 19 mm, oraz musi być przymocowana do konstrukcji nośnej śrubami w odstępach maksimum 40 cm. Spoina obrzeżna musi wynosić minimum 8 mm. Styki drewnianych płyt wiórowych muszą być sklejone. Drewniane płyty wiórowe i płyty OSB w pomieszczeniach suchych zagruntować PCI Gisogrund 303, w przypadku obciążenia wilgocią zagruntować PCI Wadian i uszczelnić PCI Lastogum. Odczekać na wyschnięcie gruntów. Świeżo wykonane jastrychy cementowe nie mogą wykazywać więcej niż 4 %, a jastrychy anhydrytowe i gipsowe – więcej niż 0,5 % wilgotności resztkowej (pomiar urządzeniem CM).
Przygotowanie PCI Nanolight do wyklejania okładzin
1 Wodę zarobową (patrz tabela) wlać do czystego naczynia roboczego. Następnie dodać proszku i wymieszać odpowiednim mieszadłem (np. firmy Collomix) w postaci nasadki na wiertarkę, do uzyskania plastycznej, bezgrudkowej zaprawy.
2 PCI Nanolight pozostawić na ok. 3 minuty, aby dojrzała. Następnie jeszcze raz krótko wymieszać.
Wyrównywanie nierówności
1 Zaprawę można używać przy zastosowaniu ogólnie przyjętych technik, nakładając pacą do wygładzania. Małe ubytki można wygładzić pacą stalową, a większe powierzchnie łatą.
2 Na szpachli wyrównawczej można układać płytki na ścianie po ok. 5 godzinach, a na podłodze po ok. 24 godzinach.
Układanie płytek
1 Najpierw gładką stroną pacy stalowej rozetrze na podłożu cienką warstw kontaktową.
2 Następnie pacą zębatą nanieść zaprawę na świeżą warstwę kontaktową. Nkładać tylko tyle zaprawy ile można obłożyć płytkami w czasie otwartym klejenia. Czas otwarty klejenia sprawdzać opuszkami palców.
3 Płytki i płyty osadzać ruchem lekko posuwistym dociskając i poziomując w podłożu klejowym.
Nie używać w temperaturach poniżej +5 °C i powyżej +25 °C, przy silnym oddziaływaniu ciepła i wiatru. Podczas układania płytek i płyt na ścianach na starych okładzinach ceramicznych we wnętrzach bez obciążenia wodą warstwa kontaktowa PCI Nanolight (użyta zamiast środka gruntującego PCI Gisogrund 303) musi stwardnieć. Przy układaniu na starych okładzinach ceramicznych na zewnątrz lub przy stałym obciążeniu wodą (np. pomieszczenia z natryskami) nanieść grzebieniem mostek zabezpieczająco-sczepny PCI Polyhaft i zaczekać na jego stwardnienie. Układając płytki należy przestrzegać wytycznych konstrukcyjnych normy DIN 4725-4 oraz instrukcji ZDB „Płytki i płyty ceramiczne, obrobiony kamień naturalny i wyroby betonowe o obrobionej powierzchni na podgrzewanych konstrukcjach podłogowych na spoiwie cementowym”. Na gipsie i podłożach zawierających gips trzeba przestrzegać wytycznych producenta materiału gipsowego. Na podłożach chłonnych czas otwarty ulega skróceniu (zalecenie: gruntowanie PCI Gisogrund lub PCI Gisogrund Rapid). Tężęjącej już zaprawy PCI Nanolight nie rozcieńczać wodą ani nie mieszać z suchym proszkiem. Układając okładziny podłogowe na zewnątrz trzeba stosować PCI Nanolight w kombinowanej metodzie Buttering-Floating, albo używać zaprawę płynnowarstwową PCI Nanoflott, względnie PCI Rapidflott. Wyklejając mozaikę szklaną w basenach pływackich stosować wyłącznie mozaikę przyklejoną przednią stroną do arkusza papieru lub folii. Konieczny jest minimum 7-dniowy czas oczekiwania przed napełnieniem niecki basenowej wodą po wyklejeniu okładziny ceramicznej PCI Nanolight. Przezroczysta mozaika szklana wygląda po ułożeniu na PCI Nanolight nieco ciemniej. Jeśli jest to niepożądane, należy użyć PCI Carralight z dodatkiem PCI Lastoflex w pomieszczeniach mokrych. Płytki szklane z powłoką z żywicy reakcyjnej na stronie przyklejanej mogą być układane na PCI Nanolight tylko wówczas, jeśli powłoka jest odporna alkalicznie. Dla zapewnienia późniejszego prawidłowego, pozbawionego plam spoinowania okładzin mozaikowych koniecznym jest, także przy podklejonej papierem z przodu mozaice, usunięcie na równomierną głębokość zaprawy klejowej z wnętrza spoin. Układając płytki i płyty na elewacjach trzeba przestrzegać normy DIN 18 515-1 „Zewnętrzne okładziny ścienne”. Odpowiednie narzędzia można nabyć np. w firmie Collomix GmbH Horchstraße 2 85080 Gaimersheim www.collomix.de Zabrudzoną ceramikę oraz narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu. W stanie zaschniętym możliwe jest jedynie usunięcie mechaniczne. Do układania okładzin z obrobionego kamienia naturalnego używać klejów do obrobionego kamienia naturalnego PCI Carralight, PCI Carraflex, PCI Carraflott NT lub PCI Carrament

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa PCI Nanolight zawiera cement. Cement reaguje z wilgocią i wodą zarobową alkalicznie; dlatego możliwe są podrażnienia skóry bądź poparzenia śluzówek (np. oczu). Istnieje zagrożenie poważnego uszkodzenia oczu, dlatego należy unikać kontaktu z oczyma oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. W razie kontaktu z oczyma spłukać dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie i natychmiast umyć skórę dużą ilością wody i mydłem. Używać odpowiednich rękawic ochronnych (np. nasączonych nitrylem rękawic bawełnianych). Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i przeczytać opakowanie lub etykietkę. Niska zawartość chromianów. Dalszych informacji zasięgnąć można z kart bezpieczeństwa PCI.
Zużycie: ok. 0,8 kg suchego proszku/m2 i mm grubości warstwy kleju
Barwa: szara
Wydajność*:
Zastosowany grzebień / Zużycie na każdy m2 / 15 kg PCI Nanolight wystarcza na około:
– 4 mm / 0,9 kg / 16,6 m2
– 6 mm / 1,3 kg / 11,5 m2
– 8 mm / 1,8 kg / 8,3 m2
– 10 mm / 2,1 kg / 7,1 m2
Grubość warstwy kleju od 1 do 15 mm
Temperatura użycia: +5 °C do +25 °C
Ilość wody zarobowej na:
1 kg proszku - ok. 600 ml
worek 15 kg - ok. 9,0 l
Czas dojrzewania: ok. 3 minut
Czas użycia**: ok. 90 minut
Czas otwarty**: ok. 30 minut
Czasy twardnienia** (na słabo nasiąkliwych podłożach):
– wchodzenie możliwe po ok. 8 godzinach
– spoinowanie możliwe po ok. 8 godzinach
– pełne obciążanie możliwe po ok. 24 godzinach
Odporność na temperaturę: –30 °C do +80 °C
* Porowatość powierzchni podłoża oraz profilowanie spodu układanej ceramiki decydują obok wielkości płytek o zużyciu zaprawy. Dane dotyczą układania lekko profilowanych płytek kamionkowych i fajansowych na tynkach wapiennocementowych lub na jastrychach cementowych.
** Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają te czasy.

  artykuły powiązane z produktem  

Jesteś w dziale:

dla Wykonawców

Programy partnerskie
Reklama
najcześciej czytane najcześciej czytane
Najczęściej czytane
CEMEX edukuje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym podczas „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” w Rudnikach
STREFA PARTNERA
kuma.pl sukcesgroup.pl
gethome.pl
Copyright 2021 chemia budowlana .info
polecane agencje |zaufali nam |partnerzy | polityka prywatności | reklama | newsletter | kontakt