SYSTEMY OCIEPLEŃ - FIRMA ROKU 2018

 

REGULAMIN KONKURSU „SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018”

Niniejszy regulamin składa się z dwóch części:
I część to regulamin dla firm uczestniczących w rankingu.
II część to regulamin dla Internautów, uczestników głosowania na „SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018”..


I. Regulamin dla firm uczestniczących w Rankingu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem Rankingu "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018" jest NEVICOM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Romana Kaczmarczyka 17, 85-796 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).
1.2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Rankingu i stosuje się do wszystkich Uczestników przedsięwzięcia.
1.3. Każdy Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Rankingu, wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie wszelkich postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
1.4. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz w serwisie www.chemiabudowlana.info

2. CELE RANKINGU:

2.1. Wyłonienie najpopularniejszych firm i rozwiązań spośród dostępnych na rynku produktów określonych w kategorii rankingowych jako systemy ociepleń i wyróżnienie ich poprzez nadanie tytułu "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018" oraz wyróżnień.
2.2. Promocja nowatorskich technologii zastosowanych w nagrodzonych produktach, systemach.
2.3. Pomoc, w oparciu o wyniki Rankingu, udzielana konsumentom przy podejmowaniu decyzji związanych z nagrodzonymi produktami, za pośrednictwem Internetu, na łamach tytułów wydawanych przez Organizatora, jak i imprez branżowych, w których Organizator będzie uczestniczył.

3. GŁOSOWANIE:

3.1. Tytuł "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018" oraz wyróżnienia zostaną przyznane na podstawie wyniku głosowania Internautów.

4. PRZEBIEG RANKINGU:

4.1. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do Biura Rankingu "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018" do 30 listopada 2018 r.
4.2. Głosowanie Internautów na zgłoszone firmy rozpocznie się 1 listopada 2018 r. i potrwa do 2 stycznia 2019 r.
4.3. Spośród zgłoszonych do Rankingu firm, Głosujący Internauta może wybrać jedną firmę.
4.4. Tytuł "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018." oraz wyróżnienia zostaną przyznane na podstawie wyniku głosowania Internautów.
4.5. Rozstrzygniecie rankingu nastąpi po zakończeniu głosowania.
4.6. Internauci oceniają firmy uwzględniając następujące kryteria:
- duża dostępność produktów, systemów
- przyzwyczajenie
- zaufanie do produktu/marki
- jakość
- cena
- łatwość użycia

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W RANKINGU:

5.1. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Rankingu są Producenci oraz Dystrybutorzy, którzy prowadzą działalność na terenie Polski;
5.2. W Rankingu nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby uczestniczące w przygotowaniu i prowadzeniu Regulaminu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

5.3. Producenci i Dystrybutorzy mogą się zgłaszać do Rankingu produkty, systemy, które zostały wprowadzone na polski rynek.
5.4. Producent zgłaszający ten sam produkt, system ma pierwszeństwo przed Dystrybutorem, bez względu na datę wpłynięcia zgłoszenia.
5.5. Opłata zgłoszeniowa wynosi 700 zł.
5.6. Zgłoszenie firmy do Rankingu odbywa się poprzez nadesłanie do Biura Rankingu "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018" w terminie do 30 pazdziernika 2018 r. wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, potwierdzenia wpłaty z tytułu zgłoszenia do Rankingu.
5.7. Uczestnik może zamieścić baner Rankingu na swojej głównej stronie internetowej wraz z podlinkowaniem do strony Rankingu przez cały okres jego trwania.
5.8. Wyniki Rankingu nie podlegają odwołaniom.

6. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

6.1. Laureat Rankingu otrzymuje od Organizatora certyfikat "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018".
6.2. Laureat Rankingu ma prawo do oznakowania nagrodzonego produktu, systemu znakiem "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018", jak również używać znaku do własnych celów promocyjnych i reklamowych.
6.3. Wszelkie otrzymane Nagrody i Wyróżnienia mogą być wykorzystywane przez Uczestników w ich działaniach promocyjnych i reklamowych.
6.4. Organizator zobowiązuje się do czynnego promowania Rankingu na łamach zewnętrznych branżowych i konsumenckich tytułów prasowych zarówno elektronicznych, jak i papierowych.
6.5. Organizator zobowiązuje się do promocji firmy, który zdobędzie tytuł "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018" w serwisach: www.chemiabudowlana.info, www.obud.pl . Zwycięski produkt będzie tam dostępny do połowy 2019 roku.
6.6. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o zwycięzcach w portalu prasowym i jego kolportażu wśród dziennikarzy branżowych.
6.7. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o Rankingu i jego przebiegu na profilu obud.pl i chemii budowlanej na Facebooku
6.8. Organizator zobowiązuje się do wysłania do użytkowników serwisu www.chemiabudowlana.info newslettera informującego o przebiegu i wynikach Rankingu "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018".
6.9. Organizator zobowiązuje się do zamieszczania wszelkich informacji związanych z Rankingiem na łamach serwisu www.obud.pl, www.chemiabudowlana.info

7. PRAWA AUTORSKIE:

7.1. Uczestnik, zgłaszając firmę do udziału w Rankingu, udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji na wszelkie działania związane ze zwielokrotnianiem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem i publikacją przesłanych materiałów (zdjęcia, opisy, logo) na łamach wszelkich wydawnictw promujących Ranking oraz mediów papierowych i elektronicznych go opisujących.
7.2. Organizator ma nieograniczone prawo do publikacji nadesłanych materiałów w katalogach, czasopismach i stronach internetowych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rankingu ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń.
8.2. Całkowitą odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą Uczestnicy Rankingu. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń przeciwko Organizatorowi z tego tytułu, Uczestnik Rankingu zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności za te roszczenia i naprawienia wszelkich szkód, a także pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.


II. Regulamin dla Internautów, uczestników głosowania w Konkursie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem Konkursu jest wydawnictwo Nevicom spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Romana Kaczmarczyka 17, zwaną dalej Organizatorem.
1.2. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej portalu www.chemiabudowlana.info oraz w siedzibie redakcji przy ul. Szajnochy 14 w Bydgoszczy.
1.3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Wydawnictwa Nevicom spółka z o.o.
1.4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
1.5. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
1.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. ZASADY KONKURSU:

2.1. Aby wziąć udział w konkursie "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018", uczestnik powinien poprawnie wypełnić ankietę na stronie Rankingu.
2.2. Uczestnik powinien wpisać dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z Konkursem. Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018".
2.3. Uczestnik powinien wypełnić ankietę Rankingu oraz wpisać dane osobowe – jest to warunek uczestnictwa w konkursie "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018" w dniach od 1 listopada 2018 do 7 stycznia 2019.  Wszystkie dane osobowe zbierane są jedynie do celów tego konkursu i są zabezpieczone zgodnie z polityką RODO.
2.4. Co 300 głosujący wygrywa nagrodę.
2.5. Przekazanie nagród odbędzie w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia wyników.
2.6 Głosujący w rankingu, może oddać maksymalnie jeden głos dziennie. Próby głosowania więcej niż raz dziennie będą skutkować unieważnieniem głosu/głosów.

3. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA:

3.1. W Konkursie "SYSTEMY OCIEPLEŃ – FIRMA ROKU 2018", ogłoszonym w listopadzie 2018 roku przewidziane są nagrody, które ufundowali sponsorzy.
3.3. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty nagród w ich równowartości w gotówce.
3.4. Uczestnicy Konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby tylko tego Konkursu, a ich dane są przechowywane zgodnie z polityką RODO.
3.5. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie portalu, najpóźniej po upływie 7 dni roboczych od zakończenia głosowania.
3.6. Organizator Konkursu przed wydaniem nagrody jako płatnik, zapłaci od nagród zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).
3.7. Każdy ze Zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail i aby otrzymać nagrodę, zobowiązany jest przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 14 dni od daty otrzymania informacji o wygranej.
3.8. Nagrody zostaną przesłane do każdego ze Zwycięzców pocztą kurierską lub drogą pocztową (w zależności od charakteru nagrody). Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę musi podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz adres e-mail.
3.9. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości na stronach serwisu portalu www.chemiabudowlana.info. Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronach serwisu po zakończeniu procesu zbierania danych adresowych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 3.7. oraz 3.8., nagroda zostanie przekazana na rzecz kolejnego rankingu organizowanego przez ORGANIZATORA.
3.10. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
3.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
3.12. Uczestnictwo w Konkursie nie jest obowiązkowe.

4. INNE POSTANOWIENIA:


4.1. Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu Konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród.
4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród uczestnikom z powodu nieprawidłowego wypełnienia ankiety zgłoszeniowej.
4.3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
4.4. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

W imieniu Organizatora
Waldemar Mulhstein
Przewodniczący Komisji Konkursowej

SPONSORZY NAGRÓD:
PARTNERZY MEDIALNI: